ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Zajímavé odkazy pro rodiče dětí z MŠ

05.05.2020 | |

Vážení rodiče, mrkněte na tyto odkazy, třeba Vás zaujmou, najdete inspiraci a děti pobaví. https://decko.ceskatelevize.cz/ https://www.alik.cz/ https://programalf.com/ – toto je ten interaktivní program, který jsem Vám přeposílala emailem od paní ředitelky. Komu email… Číst více »

Obrázek - upozornění, 571B

Zápis do první třídy – 20. dubna 2020, informace k zápisu ve dnech mimořádného opatření vlády ČR vzhledem k prevenci nákazy Covid 19.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do 1. třídy 2020/2021 – mimořádná opatření vzhledem k prevenci nákazy Covid 19

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru budou v letošním školní roce zápisy do 1. ročníku probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné školní docházce přednostně elektronickou formou.

 Žádost může podat prostřednictvím datové schránky, pokud ji vlastní, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email). V případě, že nemůže využít elektronické formy podání, může žádost doručit poštou nebo po předchozí domluvě osobně do školy. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.

Dne 20. 4. 2020 bude ředitelka školy přítomna ve škole od 10. hod. – 13. 00 hod. V tomto čase bude možné doručit přihlášku a další dokumenty do školy i osobně. Vážení rodiče, pokud zvolíte cestu osobního doručení, prosím, oznamte předem ředitelce školy tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu: reditelka@skolahradecns.cz . Ředitelka vám určí čas, kdy přihlášku od vás přijme. Časy doručení budou naplánovány tak, aby se rodiče nepotkali.

Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce mohou být podány některým z výše uvedených postupů v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, musí k této žádosti přiložit vyjádření ošetřujícího lékaře a doporučení školského poradenského zařízení. Musí být doložena dvě doporučující potvrzení.

Veškeré potřebné formuláře a další informace jsou ke stažení na webových stránkách školy. (Přístupné také z menu ZŠ > Zápis do ZŠ). Na tomto odkazu jsou k dispozici další užitečné informace.

 

  • Doručovací údaje školy:

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

Hradec nad Svitavou 496, 569 01

 

Po ukončení všech opatření bude ve škole pro rodiče a děti uspořádána schůzka, kde se budoucí žáci a rodiče seznámí s prostředím školy, s budoucí paní učitelkou třídní (Mgr. Alena Stavělová) a dalšími organizačními informacemi k novému školnímu roku 2020/2021.  Děti obdrží i drobné dárky, které jsme pro ně měli k zápisu připravené.

Vážení rodiče a děti, přejeme vám všem hodně zdraví a hodně sil při zvládání všech obtíží, které nám doba přinesla.

 

Mgr. Eliška Hartmanová

ředitelka školy

Obrázek - upozornění, 571B

Shrnujeme pro žáky 9. třídy a jejich zákonné zástupce změny, které ve svém dopise uvedl ministr školství Robert Plaga.

  • Přijímací řízení proběhnou nejdříve 14 dní po obnovení prezenční výuky na školách.
  • Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze uchazeči, kteří v řádném termínu odevzdali přihlášku.
  • Přijímací řízení, které už proběhly, nejsou změnami nijak ovlivněny.
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění (test Čj, M).
  • Každý uchazeč koná písemné testy pouze jedenkrát v 1. kole přijímacích zkoušek.
  • Náhradní termín pro žáky, kteří se z omluvitelných důvodů neúčastnily 1. kola, zůstává zachován. Termín stanoví ministerstvo.
  • 8 dní po ukončení přijímacích zkoušek by měly být školou zveřejněné výsledky.
  • Přijetí žáka “na odvolání” je pro letošní rok nahrazeno mechanismem, kdy ředitel sám může aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.
  • Zápisový lístek je třeba uplatnit a odevzdat do 5 pracovních dní od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.

 

Celý dopis se všemi podrobnostmi naleznete v příloze.

Obrázek - upozornění, 571B

Potvrzení žádosti o OČR (ošetřovné) bude škola potvrzovat vždy ve dnech pondělí – středa

od 9.00 – 11.00 hodin. Potvrzení vydá paní účetní školy P. Kostová.

Obrázek - upozornění, 571B

Upozorňujeme rodiče a žáky, že od příštího týdne začne probíhat výuka samostudiem žáků. Na webových stránkách školy bude zřízena záložka výuka, kam vyučující budou vkládat výukové materiály s domácími úkoly a požadavky, které žáci musí splnit. Každý vyučující si určí formu, kterou bude vykonanou práci žáku kontrolovat a hodnotit. Žáci jsou povinni řídit se instrukcemi vyučujících.

Pro případné dotazy k výuce, materiálům nebo k vysvětlení učiva mohou žáci využít e-mail na konkrétního vyučujícího, který je k dispozici na webových stránkách školy v záložce “ZŠ” – “Učitelé a asistenti”.

Děti, které nechaly ve škole učebnice, mají povinnost je vyzvednout v pondělí nebo v úterý od 8 do 11 hodin. Vstup pouze hlavním vchodem.

Obrázek - upozornění, 571B

Po dohodě se zřizovatelem se od 12. 3. 2020 v MŠ přerušuje provoz na dobu neurčitou. Obědy dětí po dobu uzavření jsou automaticky odhlášeny. Další informace sledujte na webových stránkách školy.

Potvrzení OČR si prosím můžete vyzvednout v kanceláři školy

PONDĚLÍ až STŘEDA od 9 – 11 hodin.

děkujeme