ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Upozorňujeme zákonné zástupce, že žáci ZŠ, kteří nebudou mít od pondělí 1. 3. 2021 řádnou ochranu úst a nosu dle platného nařízení, nebudou vpuštěni do budovy školy.
INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Obrázek - upozornění, 571B

Vzhledem ke stávajícím opatřením bude žákům v distanční výuce předán výpis vysvědčení v listinné podobě až po jejich návratu do školy. Zákonní zástupci se mohou informovat o jejich pololetním hodnocení pomocí webové aplikace školního informačního systému Bakaláři.

Návod, jak zobrazit pololetní klasifikaci ve webové aplikaci je k dispozici pod tímto odkazem:

Microsoft Word – bakalari-pololetni-hodnoceni.docx

Obrázek - upozornění, 571B

Vzhledem k platným opatřením bude do 10. ledna pokračovat výuka dle instrukcí, které jsou vyznačeny v příloze. Žáci, kteří absolvují výuku distančním způsobem, budou mít rozvrh stejný, jako na podzim, pokud vyučující daného přemětu neurčí jinak.

V příloze jsou vyznačeny i změny v provozu školní jídelny.

Mateřská škola funguje podle stejných pravidel, jako doposud. Vyučující mají právo určit změny v přístupu zákonných zástupců do mateřské školy.

Obrázek - upozornění, 571B

—Je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. —Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. —Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. —Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. —Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. —Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. —Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. —Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. —Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení. —Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.