Historie školy

Nejstarší záznamy o škole

Následující pasáže jsou citace z nejstarší kroniky školy. První zápis se datuje do roku 1948 a zapisovatelem těchto záznamů byl Vlastimil Břeň, ředitel školy.

Obec Grándorf ležící průměrně 426 m nad mořem uzavírá ve svitavské rovině nepřetržitý řetěz lidských obydlí, který začíná na severu Mor. Lačnova a se Svitavami a Čtyřiceti Lány tvoří komplex domů 14 km dlouhý. V tomto shluku osad bydlelo dříve na 18 000 obyvatel, dnes jich je tu na 1000 a jsou ve stálém vzájemném styku, podmíněném hospodářskými, kulturními a školskými poměry.

3. září 1945 byla otevřena obecná škola. Žáků neustále přibývalo, a proto byly otevírány stále další třídy, takže na počátku školního roku 1948/49 je zde již 5 třídní národní škola o (není zapsáno) žácích. Z horní části obce docházejí žáci do národní školy ve Čtyřiceti Lánech.

V březnu 1946 byla otevřena mateřská škola o 1 oddělení – v soukromé budově, kde bývala původně menšinová česká škola.

Snaha o zřízení měšťanské školy v Gránsdorfě datuje se již od roku 1945, kdy noví osídlenci poznali všechny těžkosti dojíždění svých dětí do měšťanských škol ve Svitavách.

Teprve, když byl v březnu 1947 zvolen členem a zároveň i předsedou místní školské rady pan strážmistr SNB Josef Skoták, bylo přikročeno k přípravným pracím.

1. září 1948 bylo zahájeno vyučování. Škola zářila čistotou. Ale byla téměř prázdná. Do zahájení školního roku byly dodány jen stolky a židle byly zatím vypůjčeny. I když ve školní budově je velmi malý počet místností – 3 učebny, maličká kancelář, sborovna, jen jeden kabinet a malá šatna, učitelský sbor se dal s chutí do práce, takže již během několika měsíců se nová škola vřadila jako rovnocenná mezi ostatními středními školami na okrese.

Školní rok 1951 – 52

Z popudu VI. konference školských pracovníků byl učiněn další významný krok k uskutečnění jednotného základního povinného vzdělávání – k organizačnímu sloučení národní a střední školy v jednotnou československou devítiletku. Na svitavském okrese byly zatím zřízeny 2 devítiletky. Jednou z nich jsou i školy v Hradci n. Sv. Učitelské sbory národní a střední školy staly se tak průkopníky devítiletek – základů k vyšší formě naší jednotné školy. (Zapisovatelem byl Vlastimil Břeň, ředitel školy.)

Pozn. Obec Hradec nad Svitavou nesla dříve název Grándorf, o jehož původu jsou různé historicky zapsané dohady.

Školní rok 1953 – 54

Podle nového školského zákona z 24. dubna 1953 byla zdejší škola organizována jako osmiletá střední škola spojením dosavadní národní a střední školy. (Zapisovatelem byl Vincenc Havelka, ředitel školy.)

Od školního roku 1960 – 1961 je škola organizovaná jako devítitřídní. V dalších letech nedocházelo k významnějším historickým změnám. V kronikách je popisován život školy – složení pedagogického sboru, počty tříd a žáků, prospěch žáků, aktivity školy…. Činnosti ve škole korespondují s důležitými historickými a politickými změnami v naší zemi.

Škola dnes

Prostory bývalé budovy školy se postupně stávaly nevyhovujícími a zastaralými. Proto bylo v obci rozhodnuto o výstavbě nové školy. V roce 1974 byly započaty stavební práce. Ke slavnostnímu otevření školy došlo v den zahájení nového školního roku v roce 1981.

Škola se nachází uprostřed obce ve velmi pěkném a klidném prostředí, je obklopena rozsáhlými pozemky. V areálu školy bylo zbudováno multifunkční hřiště.

Nedílnou součástí školy je i mateřská škola, která byla připojena k základní škole již v roce 1997. V roce 2008 proběhla celková modernizace prostor mateřské školy. V roce 2009 byla uskutečněna také přestavba místností, ve kterých vykonává svou činnost školní družina.

V rámci projektu Realizace úspor energií v Základní škole a mateřské škole Hradec nad Svitavou, spolufinancovaného z OPŽP, za spoluúčasti obce Hradec nad Svitavou, probíhala v průběhu školního roku 2013/2014 celková přestavba školy – zateplení fasády, výměna oken, rekonstrukce střechy.

Viz. foto

Dnes se ve škole nachází devět kmenových tříd a celá řada odborných učeben, včetně nové učebny IVT, oddělení školní družiny a dvou tříd mateřské školy. Nechybí ani tělocvična s příslušným zázemím. Žáci, děti a zaměstnanci se mohou stravovat ve školní jídelně, která je rovněž součástí školy.

Škola bude nadále rozvíjena tak, aby mohla poskytovat co nejlepší vzdělávání s využitím moderních pomůcek a vybavení zatraktivňujících její činnost.

Ve škole je výuka vedena kvalifikovaným pedagogickým sborem, příchodem nového vedení se zvýšila i jeho aprobovanost téměř na 100%. Škola má tedy veškeré předpoklady pro zabezpečení vysoké kvality vzdělávání, včetně toho předškolního, a k veškerému zajištění své výchovné činnosti.

 

Mgr. Eliška Hartmanová