Zpět na stránku Hlavní stránka

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště působí na Základní škole a mateřské škole Hradec nad Svitavou, okres Svitavy dle vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Oblasti poradenských služeb

(dle §7 vyhlášky 72/2005 Sb.)

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně zástupce ředitele školy. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření Minimálního preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • ředitelka školy
 • výchovná poradkyně a speciální pedagog
 • školní metodik prevence

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • třídní učitelé
 • učitel Pracovních činností – vzdělávací okruh Svět práce
 • učitelé výchov
 • asistenti pedagoga
 • vychovatelé v ŠD

Školní speciální pedagog

 • vede dokumentaci žáků se SVP
 • předává informace o žácích se SVP do školní matriky
 • metodicky napomáhá učitelům a AP, jak pracovat se žáky se SVP
 • zajišťuje nákup pomůcek a speciálních učebnic pro žáky se SVP
 • napomáhá třídním učitelům s vytvářením Individuálního vzdělávacího plánu, případně Plánu pedagogické podpory
 • spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti
 • vede Předmět speciálně pedagogické péče
 • komunikuje se zákonnými zástupci žáka

Výchovný poradce (kariérový poradce):

 • zajišťuje kariérové poradenství
 • poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu

Školní metodik prevence:

 • věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování žáků
 • koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci
 • své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování
 • komunikuje se zákonnými zástupci žáka

Při řešení úkolů spolupracují oba pracovníci úzce s třídními učiteli, vedením školy a se zákonnými zástupci nezletilých žáků, v případě potřeby se obrací na pracovníky školského poradenského pracoviště (PPP, SPC, SVP Alfa Svitavy).

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny ředitelky školy: po předchozí domluvě

 • telefon 736 629 436
 • reditelka@skolahradecns.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: (kabinet jazyků, přízemí)

Pro žáky, rodiče, učitele: po předchozí domluvě

 • telefon 461 548 124
 • marusova@skolahradecns.cz

Konzultační hodiny školního metodika prevence: (kabinet zeměpisu a přírodopisu, 2. patro)

Pro žáky, rodiče, pedagogy: po předchozí domluvě

 • telefon 461 548 124
 • ondrousek@skolahradecns.cz

Práce s informacemi a důvěrnými daty

S veškerými informace poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.

Členové školního poradenského pracoviště pro školní rok 2021/2022:

 • Mgr. Andrea Marušová
 • Ing. Radim Ondroušek
 • Mgr. Eliška Hartmanová