Školská rada

Rada obce Hradec nad Svitavou svým usnesením ze dne 31. 1. 2006 zřídila s účinností od 14. 2. 2006 školskou radu.

Základní informace o školské radě:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
 • uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
 • hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
 • správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada naší školy mát šest členů – dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupce z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků. Členové rady jsou voleni na tři roky.

 

Seznam jmen členů školské rady při Základní škole a mateřské škole Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, Hradec nad Svitavou 496 k 1. 9. 2018:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:  Veronika Procházková, Jana Němcová
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Jana Kysilková, Mgr. Alena Stavělová
Zástupci zřizovatele: Kamil Pavliš, Zbyněk Růžička