Zápis do mateřské školy

kreslené děti ve školce

Zápis do MŠ Hradec nad Svitavou pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 10. 5. 2023 od 9 hodin do 15 hod, v prostorách mateřské školy.

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba doložit  

-občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce

-rodný list dítěte (kopii)

-žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

-vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti 

Veškeré potřebné formuláře si můžete stáhnout na webu školy

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 14 – ti dnů od zápisu na webu školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu a zasláno na emailovou adresu zákonného zástupce.

Bačovská Petra                                                                                 V Hradci nad Svitavou  6. 4. 2023

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hradec nad Svitavou pro školní rok 2023/2024

Přednostně jsou přijímány děti, s místem trvalého pobytu v Hradci nad Svitavou nebo spádové obce Sklené.

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.
  2. Dítě, které dovrší do 31. 8. 2023 tří let a starší, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.
  3. Dítě, které má sourozence v mateřské škole nebo základní škole, nemá trvalé bydliště v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.