ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

10.03.2015 | |

Zápis do MŠ Hradec nad Svitavou pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče, v souvislosti s aktuálním vývojem dochází ke změně způsobu organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Podání žádosti

– Elektronicky do datové schránky školy cbtncpz

– Elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu    materskaskolahradec@skolahradecns.cz

– Poštou na adresu školy-Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, Hradec nad Svitavou 496, 569 01

– Osobně do poštovní schránky školy

– Osobně po domluvě s vedoucí učitelkou MŠ na tel.čísle 731-281 168

 

Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 14 – ti dnů od zápisu na webu školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu a zasláno na emailovou adresu zákonného zástupce.

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba  doložit – čestné prohlášení a  doklad o řádném očkování , kopii rodného listu.

Veškeré potřebné formuláře si můžete stáhnout na webu školy.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hradec nad Svitavou pro školní rok 2021/2022

Přednostně jsou přijímány děti, s místem trvalého pobytu v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené,

s termínem podání žádosti od 2. – 16. 5. 2021 a podle následujících kritérii, která vyjadřují stupeň priority.

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.
  2. Dítě, které má sourozence v mateřské škole nebo základní škole nebo dítě zaměstnanců
  3. Dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 čtyř let, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené
  4. Dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 tří let, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.
  5. Děti mladší tří let bude ředitelka MŠ řešit individuálně.
  6. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

 

Při rozhodování o přijetí v případě velkého počtu přihlášených dětí, může škola využít podpůrná kritéria

Podpůrná kritéria:

  • Celodenní docházka
  • Celotýdenní docházka
  • Dítě, které má doporučení příslušného poradenského zařízení
  • Sociální potřebnost dítěte (ředitelka může přihlédnout k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace).

 

V Hradci nad Svitavou dne 12. dubna 2021                                vedoucí učitelka MŠ Bačovská Petra