logo_zsHnS.png, 10kB

Zápis do ZŠ

01.04.2019 | |

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění účinném od 1. 9. 2017 a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

Zápis do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 16:30 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) a děti s odkladem povinné školní docházky

z loňského roku. Může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 i vyjádření pediatra.

Dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte

k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete níže v Desateru pro rodiče.

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14-ti dnů od zápisu na webu školy (www.skolahradecns.cz )

a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádový obvod základní školy je stanoven vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Odklad povinné školní docházky:

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit

k zápisu v řádném termínu zápisu, ale dítě s odkladem se zápisu zúčastnit nemusí.

V době zápisu se vyplní žádost o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Naše škola doporučuje PPP Ústí nad Orlicí, odloučené pracoviště Svitavy, Riegrova 2063. Doporučujeme využít služeb této poradny a vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistěte s dostatečným předstihem před zápisem.

Děkujeme za zájem o naši školu.

 

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete v Desateru pro rodiče.