Zápis do ZŠ

Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13:00 do 16:30 hodin.

Informace o zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

žádáme Vás, abyste si před zahájením zápisu do 1. tříd pečlivě prostudovali přiložené informace. K zápisu přineste předvyplněné formuláře:  

  • Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy
  • Předběžný zájem o umístění dítěte do školní družiny
  • Dotazník pro rodiče předškoláků (není povinný)

Uvedené dokumenty, které jsou na našich stránkách ke stažení, budou rovněž k dispozici v den zápisu.

Důležité informace před zápisem

Termín zápisu

Zápisy do prvních tříd se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13:00 do 16:30 hod
V případě, že se nebudete moci zápisu v uvedeném termínu zúčastnit, kontaktujte vedení školy (Mgr. Eliška Hartmanová, tel.: 736 629 436)

Pro koho je zápis povinný?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 je povinný pro děti,  které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Kritéria pro přijetí žáků

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

  • přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy (Hradec nad Svitavou, Sklené).

V případě, že bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat pomocná kritéria:

  1. sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
  2. ostatní žadatelé o přijetí.

Žádost o odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co musíte udělat?

Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, objednejte se bezodkladně na vyšetření do PPP či SPC, navštivte svého pediatra či odborného lékaře. K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci žáka (dítě nemusí být přítomné), vyplnit žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, ale i formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Rodiče přinesou s sebou dvě doporučující potvrzení

  • posouzení poradenského pracoviště
  • doporučení od odborného lékaře

V případě absence těchto doporučujících potvrzení, bude správní řízení pozastaveno. Rodič však musí doručit tyto dokumenty do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Prohlídka školy

Pokud budete mít zájem, po domluvě s ředitelkou školy, rádi vás s prostředím školy a jejím zázemím seznámíme. Umožníme vám i návštěvu výuky v naší škole.

Jak připravit dítě na zápis?

Přípravě předškoláků se intenzivně věnují v mateřských školách, kde vám paní učitelky jistě individuálně poradí, jak konkrétně s vaším dítětem pracovat. Zápis není v žádném případě přijímací zkouškou, je pouze příležitostí otestovat si, jak je vaše dítě připraveno na zahájení školní docházky. Během setkání s paní učitelkou proběhne řízený motivační rozhovor s dítětem a test školní zralosti, který nám přinese vstupní informace o našem budoucím prvňáčkovi (není povinné). K přípravě nejen k zápisu, ale především k zahájení školní docházky, můžete využít doporučení MŠMT (ke stažení v přílohách).

Přílohy