Zápis do ZŠ

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou proběhne v pondělí 22. dubna 2024 od 13:00 do 16:30 hodin.

Informace o zápisu do první třídy 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme Vás, abyste si před zahájením zápisu do 1. tříd pečlivě prostudovali přiložené informace. K zápisu přineste předvyplněné formuláře:
Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, 
Předběžný zájem o umístění dítěte do školní družiny  
Dotazník pro rodiče předškoláků
– nepovinný (ke stažení v přílohách).

Uvedené dokumenty, které jsou na našich stránkách ke stažení, budou rovněž k dispoziciv den zápisu.
 

Důležité informace před zápisem

Termín zápisu
Zápisy do prvních tříd se uskuteční v pondělí 22. dubna 2024 od 13:00 do 16:30 hod. V případě, že se nebudete moci zápisu v uvedeném termínu zúčastnit, kontaktujte vedení školy (Mgr. Eliška Hartmanová, tel.: 736 629 436)

Pro koho je zápis povinný?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Kritéria pro přijetí žáků
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou stanovuje kritéria pro přijetí
žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

  1. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní
    školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy (Hradec nad Svitavou, Sklené).

V případě, že bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou
o přijetí těchto žáků rozhodovat pomocná kritéria:

  1. sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
  2. ostatní žadatelé o přijetí.

Žádost o odklad povinné školní docházky
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co musíte udělat?
Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, objednejte se bezodkladně na vyšetření do PPP či SPC, navštivte svého pediatra či odborného lékaře. K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci žáka (dítě nemusí být přítomné), vyplnit žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, ale i formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.
Rodiče přinesou s sebou dvě doporučující potvrzení:
posouzení poradenského pracoviště (PPP, SPC)
doporučení od odborného lékaře.

O odložení povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Prohlídka školy
Po domluvě s ředitelkou školy vás rádi s prostředím školy a jejím zázemím seznámíme. Pokud budete mít zájem, umožníme vám i návštěvu výuky v naší škole.

Jak připravit dítě na zápis?
Přípravě předškoláků se intenzivně věnují v mateřských školách, kde vám paní učitelky jistě individuálně poradí, jak konkrétně s vaším dítětem pracovat. Zápis není v žádném případě přijímací zkouškou, je pouze příležitostí otestovat si, jak je vaše dítě připraveno na zahájení školní docházky. Během setkání s paní učitelkou proběhne řízený motivační rozhovor s dítětem a test školní zralosti, který nám přinese vstupní informace o našem budoucím prvňáčkovi (není povinné). K přípravě nejen k zápisu, ale především k zahájení školní docházky, můžete využít doporučení MŠMT (ke stažení v přílohách).

Mgr. Eliška Hartmanová

Přílohy