ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Zápis do ZŠ

01.04.2019 | |

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Zápis do prvních tříd proběhne v budově školy v pondělí 20. dubna 2020 od 13:00 do 16:30 hodin.

 

Pro koho je zápis povinný:

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

K zápisu je možné přihlásit i dítě mladší 6 – ti let, v tomto případě však je nutné doložit: děti narozené v měsíci září – prosinec: vyjádření PPP

děti narozené v měsíci leden – červen: vyjádření PPP a odborného lékaře.

Dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy.

Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 14 – ti dnů od zápisu na webu školy (www.skolahradecns.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádový obvod základní školy je stanoven vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

Kritéria pro přijetí do Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

  1. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy (Hradec nad Svitavou, Sklené).

V případě, že bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat pomocná kritéria:

  1. sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
  2. ostatní žadatelé o přijetí.

 

Prohlídka školy

Naši školu mohou rodiče s dětmi navštívit po domluvě s ředitelkou školy kdykoliv. V rámci návštěvy nabízíme možnost nejen prohlídky prostředí školy, ale i možnost účastnit se vyučování především na prvním stupni. Děti a rodiče se mohou seznámit s budoucí p. učitelkou třídní – p. Mgr. Alenou Stavělovou.

 

Popis formální části zápisu:

Každé dítě obdrží při zápisu registrační číslo. Rodiče odevzdají vyplněné dokumenty (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Předběžný zájem o ŠD, případně Žádost o odklad povinné školní docházky), vyplní Dotazník pro rodiče žáka 1. třídy. Všechny dokumenty mohou rodiče vyplnit rovněž přímo ve škole.

 

Popis motivační části zápisu:

Pokud je dítě přítomno u zápisu a pokud zákonný zástupce souhlasí, probíhá motivační část zápisu.

V žádném případě nejde o zkoušení dítěte.

Dítě ve třídě se zapisujícím učitelem plní zábavnou formou různé úkoly. V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, kreslení, cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte…) orientačně zjišťujeme úroveň dosažených znalostí a dovedností. Za splněné aktivity si dítě odnese malý dárek.

 

Odklad povinné školní docházky:

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit

k zápisu v řádném termínu zápisu, ale dítě s odkladem se zápisu zúčastnit nemusí.

V době zápisu se vyplní žádost o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Naše škola doporučuje PPP Ústí nad Orlicí, odloučené pracoviště Svitavy, Riegrova 2063. Doporučujeme využít služeb této poradny a vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistěte s dostatečným předstihem před zápisem.

Děkujeme za zájem o naši školu.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete níže v Desateru pro rodiče.

 

Mgr. Eliška Hartmanová