ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Vzhledem k platným opatřením bude do 10. ledna pokračovat výuka dle instrukcí, které jsou vyznačeny v příloze. Žáci, kteří absolvují výuku distančním způsobem, budou mít rozvrh stejný, jako na podzim, pokud vyučující daného přemětu neurčí jinak.

V příloze jsou vyznačeny i změny v provozu školní jídelny.

Mateřská škola funguje podle stejných pravidel, jako doposud. Vyučující mají právo určit změny v přístupu zákonných zástupců do mateřské školy.

Obrázek - upozornění, 571B

—Je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. —Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. —Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. —Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. —Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. —Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. —Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. —Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. —Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení. —Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Obrázek - upozornění, 571B

Podle nových instrukcí MŠMT mohou žáci školy zkonzumovat oběd ve školní jídelně za dodržení platných hygienických předpisů. Jejich zákonní zástupci či jiné osoby však musí oběd odebrat do jídlonosiče.

Nový čas pro výdej obědů je od 11:00 do 13:30 hodin.