Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2015/16

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Realizací přijímacího řízení je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Přijímací zkoušky se uskuteční v jednom řádném termínuv jednom náhradním termínu.

Výsledky testů uchazeče obdrží od Cermatu také škola uvedená v přihlášce na druhém místě (bude-li do ověřování zapojena).

 

Přihlašování ke vzdělávání:

Uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání ve střední škole podat dvě přihlášky, a to do 15. března 2016 (resp. do 30. listopadu 2015 v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání na téže škole),    na přihlášce uvede obě školy (popř. obory).

Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, není závazné z hlediska odevzdání zápisového lístku, ale má vliv na místo konání přijímacích zkoušek.

Konají-li se v obou středních školách, na které se uchazeč hlásí, jednotné přijímací zkoušky, uvede uchazeč na prvním místě tu školu, kde chce zkoušky konat.

Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě; v případě,  že škola na prvním místě není do ověřování přihlášena, koná testy ve škole uvedené na druhém místě (pokud je do ověřování zapojena).

Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání).

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické).

V dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze jednu střední školu (resp. jeden obor vzdělání), počet přihlášek není v dalších kolech omezen.

 

 

Specifikace jednotných zkoušek:

V testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, v některých otevřených úlohách (včetně úloh z konstrukční geometrie) bude požadován a hodnocen i postup řešení.

Povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka  a tabulky nejsou povoleny.

Chybné odpovědi nebudou penalizovány.

Český jazyk a literatura:

 • časový limit je 60 min
 • celkový maximální počet bodů z testu je 50

Matematika:

 • časový limit je 60 min
 • celkový maximální počet bodů z testu je 50

Pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebude Cermat připravovat modifikovaná zadání, případnou modifikaci zajistí střední škola, o případné prodloužení času na vykonání testu rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení (posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání).

Střední školy mohou v týdnu od 1. do 5. února 2016 zorganizovat pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto.

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v uvedeném termínu ve všech gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem.

 

Výsledky jednotných zkoušek:

Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám.

 1. dubna 2016 do 24.00 hodin pro čtyřleté obory
 2. dubna 2016 do 24.00 hodin pro víceletá gymnázia
 3. května 2016 do 24.00 hodin pro náhradní termín testů

Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2016.

 

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků dosažených v jednotných testech (hranice úspěšnosti bude Cermatem pouze doporučena)
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • výsledku další přijímací či talentové zkoušky (bude-li stanovena)
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet nejméně jednou polovinou.

 

Další kola přijímacího řízení:

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky.

Způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy.

Pardubický kraj doporučí ředitelům středních škol nezohledňovat výsledky jednotných testů z 1. kola přijímacího řízení v dalších kolech.

Časté dotazy:

Počet přihlášek ke vzdělávání:

 • v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky ke vzdělávání
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání:
 • ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky
 • ředitel školy stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů   a nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají, považují se za oznámená zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů
 • dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná běžet přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku
 • Zápisový lístek:
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:
  • jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání
  • odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek
 • Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz).