Pokyny k zahájení výuky v 9. třídě – příprava na přijímací pohovory

Prosím, pozorně si přečtěte tyto informace.

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách.

Milí žáci a rodiče, v týdnu od 11. 5. začne probíhat prezenční (osobní přítomnost) výuka v naší škole. Následující pokyny a instrukce najdete níže v textu.

Kdy bude výuka probíhat:

 • do přijímacích pohovorů každé úterý, čtvrtek a pátek.

Co se bude vyučovat:

 • matematika a český jazyk (předměty, které budete u přijímacích pohovorů potřebovat).

V kolik:

 • od 8.00 – 9:30 hodin: matematika
 • od 9: 45 – 10:45 hodin: český jazyk

Důležité pokyny (v souladu s metodickým pokynem MŠMT):

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020.

 

— V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

— Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

 

Pokyny pro výuku v naší škole:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 

Při vstupu do školy:

 • Musíte mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
 • Musíte dodržovat odstup 2 metry od sebe.
 • Do školy budete vstupovat odděleně.
 • Při příchodu a odchodu do/ze školy je zakázáno shromažďovat se před školou.
 • Vstup do školy je povolen jen žákům, nikoliv případnému doprovodu.
 • Při vstupu do školy si vydezinfikujete ruce bezoplachovým gelem (bude u vstupu do školy).
 • Ve společných prostorách (šatna, chodby, když půjdete na toaletu…) jsou povinné roušky.

V učebně:

 • Ihned po příchodu do učebny si povinně umyjete ruce (ve třídě bude dezinfekční oplachový a bezoplachový gel).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusíte nosit roušku, stejně tak vyučující, pokud je zachován rozestup 2 metry.
 • Každý žák sedí v lavici sám, vzdálenost 2 metry (případně nejméně 1,5 metrů) musí být zachována.
 • Po každém vzdělávacím bloku si opětovně dezinfikujete ruce.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Jídelna:

V tomto období školní jídelna ještě nebude v provozu.

Nezapomeňte si s sebou vzít svačinu a pití.

 

Riziková skupina:

Každý rodič musí podepsat dokument:

Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Dokument zasíláme jako samostatnou přílohu.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod – (viz příloha 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák toto prohlášení podepsané rodiči.

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Upozornění: paní učitelka Mgr. H. Horská patří do rizikové skupiny. V tomto případě může výuka probíhat online. Žákům bude ve škole umožněn přístup k počítačům, ve výše uvedených dnech a časech bude probíhat online výuka českého jazyka. Výuka bude probíhat za pomoci p. asistentky pedagoga, která bude napomáhat bezproblémovému průběhu tohoto vzdělávání.

 

Milí žáci, účast na vzdělávání, jako pomoc při přípravě k přijímacím pohovorům za dodržení výše uvedených opatření, doporučuji.

Mgr. Eliška Hartmanová