Pokyny k zahájení činnosti mateřské školy

Vážení rodiče od 25. 5. 2020 bude obnovena činnost naší mateřské školy. Provoz bude probíhat od 6:00 hod. do 16:15 hod.

Prosím, pozorně si přečtěte tyto informace.

Informace o obnovení osobní přítomnosti v mateřské škole a jejích podmínkách.

Následující pokyny a instrukce najdete níže v textu.

Návrat dětí do MŠ je umožněn za dodržení přísných hygienických pravidel (metodika vydaná MŠMT a MZ).

Pokyny pro činnost v MŠ:

Při cestě do školky a ze školky se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Před školkou:

 • děti přicházejí ke školce s doprovodem v rouškách
 • platí předpis rozestupů 2 metry od sebe (neplatí v rámci rodiny)

Vstup do budovy:

 • první den zahájení provozu MŠ musí rodiče dítěte odevzdat vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ (pokud toto prohlášení za dítě nepředložíte, nemůže být vpuštěno do budovy), níže a znění naleznete v příloze
 • před školkou si každé dítě a jeho doprovod ošetří ruce bezoplachovým gelem
 • bude mu změřena bezdotykovým teploměrem teplota, při zvýšené teplotě nemůže být dítě do MŠ vpuštěno
 • doprovod dítěte může vstoupit do budovy školy pouze s nasazenou rouškou a to jen na nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte)
 • z toho plyne, že doprovod do samotných prostor mateřské školy vstupovat nebude, dítě přivede ke vstupním dveřím do MŠ, kde ho převezme p. učitelka či jiný pověřený pracovník školky

V budově školy:

 • neprodleně po převlečení a přezutí si děti umyjí ruce mýdlem a tekutým dezinfekčním gelem
 • v celé budově bude prováděna pravidelná dezinfekce podle pokynů MŠMT

Ve třídě:

 • děti a pracovníci v prostorách školky roušky nosit nemusí

V jídelně:

V tomto období bude školní jídelna v provozu. Pracovnice školní jídelny byly seznámeny s Metodickým pokynem, který se týká provozu ŠJ. I zde budou dodržována velmi přísná hygienická opatření.

 • obědy budou organizovány tak, aby se jednotlivé skupiny žáků školy a dětí ve školce nepotkaly
 • před vstupem do jídelny si děti umyjí a vydezinfikují ruce
 • v jídelně vše (příbory, jídlo, pití) děti obdrží od kuchařek, nic si neberou sami

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Informace o Čestném prohlášení:

Riziková skupina:

Každý rodič musí podepsat dokument:

Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Dokument zasíláme jako samostatnou přílohu.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod – (viz příloha 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školky předkládá žák toto prohlášení podepsané rodiči.

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Mgr. Eliška Hartmanová