ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Školní poradenské pracoviště

aktuální k 02.09.2020

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se přímo ve škole pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Hlavní cíle:

 • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování;
 • Řešení problémů se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence;
 • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti;
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky;
 • Zlepšení sociálního klimatu školy;
 • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti;
 • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními;
 • Poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.

 

Členové školního poradenského pracoviště pro školní rok 2019/2020:

Mgr. Andrea Marušová – výchovný poradce, speciální pedagog

Mgr. Jana Kysilková– školní metodik prevence

Mgr. Hana Kuncová – pedagog s výcvikem pro práci se žáky s SPU

pedagogičtí a školní asistenti

 

Konzultační hodiny: po ústní, telefonické či písemné dohodě

Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s ostatními pedagogy školy, vychovatelkou ŠD a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Další informace:

 • Školní poradenské pracoviště vzniklo v souladu s vyhláškou MŠMT č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a novely 197/2016 Sb. dne 1.9.2016.
 • Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.