logo_zsHnS.png, 10kB

Organizační řád školy

aktuální k 24.09.2018

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, Hradec nad Svitavou 496, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, vydává školní řád základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Obsah:

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole.
  2. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole.
  3. Provoz a vnitřní režim školy.
  4. Docházka do školy.
  5. Podmínky uvolnění z vyučování některého předmětu.
  6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
  7. Podmínky zacházení s majetkem.
  8. Podmínky školního stravování.
  9. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (klasifikační řád).

 

(Kompletní školní a klasifikační řád naleznete v .pdf souborech přiložených výše.)