Přijímaní žáků do školní družiny – důležité

Vážení rodiče,

v následujících dnech obdrží vaše dítě přihlášku do školní družiny pro školní rok 2021/2022. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat osobně ve školní družině do 16. 6. 2021 (včetně) v časech 6:00 – 8:00 nebo 12:00 – 15:00 každý všední den. Do 25. 6. budou zákonní zástupci vyrozuměni o přijetí/nepřijetí zájemce do školní družiny. Přijatí účastníci si zápisní lístky vyzvednou ve školní družině 1. září 2021.  Níže uvádíme kritéria pro přijímání zájemců do školní družiny:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD). ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle § 8, odst. (4). ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky. Krietéria přijetí účastníků do školní družiny s podmínkou pravidelné docházky do školní družiny minimalně čtyř dnů v týdnu po dobu pěti měsíců.:

1. Zájemci o ŠD z 1. a 2. ročníku.

2. Zájemci o ŠD ze 3. ročníku.

3. Zájemci o ŠD ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří již mají sourozence v ŠD.

4. Zájemci o ŠD z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří již mají sourozence v ŠD.