Historický projekt ve škole

 

Naše škola je zapojena do několika projektů, některé probíhají  jednak  na mezinárodní úrovni, jednak  na úrovni regionální. Neméně důležitou roli mají však i školní projekty. Ve všech projektech se uskutečňují aktivity směřující k rozvoji znalostí našich žáků, k rozvoji kompetencí k samostatnému řešení problémů.

Mezi zajímavé školní projekty patří ten, ve kterém se žáci mohou seznámit s historií své obce. Obec Hradec nad Svitavou má totiž mezi obcemi na Svitavsku zcela výjimečnou historii.

Vyhlášením projektu „Co víš o historii naší obce“ chceme podpořit a pěstovat v žácích patřičnou hrdost na místo, ve kterém žijí.

Projekt probíhá na druhém stupni školy a je rozdělen do tří částí.

V první části měli žáci za úkol vytvořit svůj rodokmen. Pátrali, zjišťovali a vyhledávali své předky. Většina žáků se zapojila velice aktivně a se zájmem. Někteří se dostali k velmi zajímavým faktům hluboko do minulosti, a i když tato část projektu je již ukončena, někteří se namotivovali k dalšímu samostatnému pátrání. Práce budou vyhodnoceny a žáci se pokusí i o statistické zpracování zjištěných dat.

Ve druhé části projektu probíhaly besedy s místním historikem panem Fadrným, který je spoluautorem knihy o historii obce. Ten seznámil žáky se zajímavostmi týkajícími se historie Hradce nad Svitavou (archeologické nálezy, soužití Čechů a Němců, řemesla, tradice…). Získané poznatky budou využity k zadání dalšího úkolu. Každá třída dostane jiný námět. Splněné úkoly budou opět vyhodnoceny a zpracovány.

Ve třetí části čeká žáky výlet s p. Fadrným a p. učitelkou Čepičkovou do jedné z místních, nebo nedalekých lokalit, které souvisí s historií naší obce.

V rámci tohoto projektu bude pod vedením p. učitelky Komárkové zhotovena nástěnka, kde se budou moci žáci i návštěvníci školy seznámit s prací účastníků projektu.

Cílem projektu je podpořit sounáležitost žáků s místem svého rodiště, propojit historii místa před druhou světovou válkou a současnost Hradce nad Svitavou, jeho obyvatelstva a institucí.

Mgr. Eliška Hartmanová, Mgr. Marie Čepičková

 

Velice nás potěšil dopis, který zaslal naší škole p. M. Fadrný:

Dobrý den paní ředitelko,

koncem února a počátkem března jsem se zúčastnil několika besed se žáky Vaší školy o historii naší obce a zdejšího kraje. Myslím, že besedy se vydařily a splnily svůj účel. Své přednášky jsem přizpůsobil věku žáků a probírané látce ve škole. Podle domluvy s paní učitelkou Čepičkovou jsem se zaměřil u žáků 6. třídy na pravěk a starověk (zdejší osídlení, staré stezky, dálkový obchod, archeologické nálezy a další), u žáků 7. třídy jsem se zaměřil na středověk (Přemyslovci, biskup Bruno, kolonizace Svitavska, vznik lánových vesnic a význam naší obce ve středověku). U žáků 8. a 9. třídy jsem se zaměřil na historii obce, řemesla a tradice a také soužití Čechů a Němců v minulosti. Aby besedy byly pro žáky zajímavější, donesl jsem na ukázku různé archeologické nálezy a odborné knihy týkající se probíraných témat. Byl jsem velmi mile překvapen chováním žáků a zájmem o přednášená témata.

Podle pokynů paní učitelky Čepičkové a Komárkové se žáci pokusili sestavit svůj rodokmen. Někteří žáci měli zpracované své rodokmeny až do 19. století. Jeden žák donesl i okopírované staré listiny. Se žáky jsem nad rodokmeny diskutoval, připomínal jsem jim, že je dobré znát svůj rodový původ a radil jim, jak pokračovat v tvorbě rodokmenů dál.

Bez nadsázky mohu říci, že Vaše škola na mě udělala velmi dobrý dojem a pokud budete mít zájem, rád pro Vaše žáky zase nějakou besedu připravím.

Zdraví Vás

Mojmír Fadrný

V Hradci nad Svitavou, 11. března 2017