Pokyny k zahájení výuky na prvním stupni od 25. 5. 2020

Prosím, pozorně si přečtěte tyto informace.

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách.

Milí žáci a rodiče, v týdnu od 25. 5. začne probíhat prezenční (osobní přítomnost) výuka v naší škole. Následující pokyny a instrukce najdete níže v textu.

Návrat žáků do škol je umožněn za dodržení přísných hygienických pravidel (metodika vydaná MŠMT a MZ), které jsou žáci povinni dodržovat.

 

Pokyny pro výuku ve škole:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Před školou:

 • žáci mají nasazené roušky, dodržují mezi sebou rozestupy 2 metry – žáci se nesmí shlukovat
 • před školou si vyzvedává žáky (svou skupinu) vyučující

Vstup do budovy:

 • první den zahájení školní výuky musí každé dítě odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (pokud toto prohlášení žák nemá, nemůže být vpuštěn do budovy), viz. níže a znění naleznete v příloze
 • před školou (případně ve vestibulu školy) si každé dítě ošetří ruce bezoplachovým gelem
 • vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázející osobě
 • ve společných prostorách (šatna, chodby, toaleta..) žáci povinně nosí roušky
 • každé dítě musí mít minimálně 2 roušky na den a igelitový sáček na uložení roušky

V budově školy:

 • přesun skupin bude organizován tak, aby se žáci z jiných skupin nepotkávali
 • ve společných prostorách žáci budou nosit roušky
 • v celé škole bude dostatek dezinfekčních prostředků – žáci budou první den poučeni svými vyučujícími, jak a kdy si musí ruce dezinfikovat
 • v celé budově bude prováděna pravidelná dezinfekce podle pokynů MŠMT

Ve třídě:

 • neprodleně po příchodu do třídy si žáci opět umyjí a vydezinfikují ruce
 • složení skupin žáků bude stanoveno předem a bude neměnné
 • maximální počet žáků ve skupině žáků je 15
 • v lavici bude sedět každý žák sám
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě

V jídelně:

V tomto období bude již školní jídelna v provozu. Pracovnice školní jídelny byly seznámeny s Metodickým pokynem, který se týká provozu ŠJ. I zde budou dodržována velmi přísná hygienická opatření.

 • obědy budou organizovány tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly
 • před vstupem do jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce
 • podnosy, příbory apod. dostanou od p. kuchařek, nic si neberou sami

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Zahájení výuky – základní informace:

 • žáci budou rozděleni do skupin tak, aby byly splněny veškeré body Metodického pokynu
 • začátek výuky – každá skupina bude mít jiný čas příchodu do školy, aby byla zachována podmínka nepotkávání se skupin
 • rozvrh hodin a začátek výuky – bude rodičům oznámen bezprostředně po zjištění zájmu o prezenční formu vzdělávání (prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek)
 • vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den a to v dopoledních hodinách, 4 vyučovací hodiny
 • po výuce bude probíhat zájmové vzdělávání ŠD do 15:30 hod., ranní družina není povolena
 • rodiče jsou povinni nejpozději do 18. 5. 2020 oznámit účast či neúčast svého dítěte na prezenčním vzdělávání

Informace o Čestném prohlášení:

Riziková skupina:

Každý rodič musí podepsat dokument:

Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Dokument zasíláme jako samostatnou přílohu.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod – (viz příloha 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák toto prohlášení podepsané rodiči.

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Eliška Hartmanová