ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Veškerá opatření jsou na základě mimořádných opatření MZ ze dne 17. 8. 2021, které školy
musí dodržovat.
Také nadcházející školní rok bude bohužel hned od začátku poznamenán koronavirovou
epidemií. Od 1. září platí mimořádné opatření vlády, na jehož základě jsou zavedena následující
pravidla:

I. Hygienická opatření
– ochrana dýchacích cest ve společných prostorách školy
– dezinfekce rukou
– úklid a větrání školních prostor
– omezení přístupu třetích osob do budovy školy
– zákaz vstupu do školy osobám s viditelnými příznaky onemocnění a osobám v karanténě

II. Preventivní testování

– testování žáků proběhne s frekvencí 3krát po sobě
– první test se provede první den školního vyučování, u prvňáčků druhý den
– dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021
– u dětí 1. – 3. ročníku může u testování pomáhat zákonný zástupce (vstup do školy pouze
s respirátorem)
Žáci, kteří předloží písemné potvrzení, že mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo
180 dnů od prodělané nemoci covid-19 se testovat nemusí.
Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového
místa.
Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování ve škole, ani nepředloží písemné potvrzení, že
mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19,
ani nepředloží platný negativní test z odběrového místa, budou mít povinnost, podle nařízení
vlády, nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Dále podle nařízení musí
jejich stravování (svačiny, obědy) probíhat min. ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních žáků.

Pozn.: pokud rodiče nechtějí využít testy, které jsou nyní k dispozici ve škole, mohou si
donést vlastní test. Testování ovšem musí proběhnout ve škole.

Obrázek - upozornění, 571B

Upozorňujeme zákonné zástupce, že žáci ZŠ, kteří nebudou mít od pondělí 1. 3. 2021 řádnou ochranu úst a nosu dle platného nařízení, nebudou vpuštěni do budovy školy.
INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Obrázek - upozornění, 571B

Vzhledem ke stávajícím opatřením bude žákům v distanční výuce předán výpis vysvědčení v listinné podobě až po jejich návratu do školy. Zákonní zástupci se mohou informovat o jejich pololetním hodnocení pomocí webové aplikace školního informačního systému Bakaláři.

Návod, jak zobrazit pololetní klasifikaci ve webové aplikaci je k dispozici pod tímto odkazem:

Microsoft Word – bakalari-pololetni-hodnoceni.docx