ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Všechny důležité informace týkající se zahájení činnosti MŠ naleznete v článku Pokyny k zahájení činnosti mateřské školy nebo ve formátu .docx v příloze tohoto příspěvku. V příloze k výše uvedenému článku je k dispozici formulář o neexistenci příznaků virového onemocnění, o němž je v článku řeč a který je nezbytnou podmínkou pro účast žáka na výuce.

Obrázek - upozornění, 571B

Všechny důležité informace týkající se zahájení výuky v 9. třídě naleznete v článku Pokyny k zahájení výuky na prvním stupni od 25. 5. 2020 nebo ve formátu .docx v příloze tohoto příspěvku. V příloze k výše uvedenému článku je k dispozici formulář o neexistenci příznaků virového onemocnění, o němž je v článku řeč a který je nezbytnou podmínkou pro účast žáka na výuce.

Obrázek - upozornění, 571B

Zápis do první třídy – 20. dubna 2020, informace k zápisu ve dnech mimořádného opatření vlády ČR vzhledem k prevenci nákazy Covid 19.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do 1. třídy 2020/2021 – mimořádná opatření vzhledem k prevenci nákazy Covid 19

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru budou v letošním školní roce zápisy do 1. ročníku probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné školní docházce přednostně elektronickou formou.

 Žádost může podat prostřednictvím datové schránky, pokud ji vlastní, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email). V případě, že nemůže využít elektronické formy podání, může žádost doručit poštou nebo po předchozí domluvě osobně do školy. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.

Dne 20. 4. 2020 bude ředitelka školy přítomna ve škole od 10. hod. – 13. 00 hod. V tomto čase bude možné doručit přihlášku a další dokumenty do školy i osobně. Vážení rodiče, pokud zvolíte cestu osobního doručení, prosím, oznamte předem ředitelce školy tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu: reditelka@skolahradecns.cz . Ředitelka vám určí čas, kdy přihlášku od vás přijme. Časy doručení budou naplánovány tak, aby se rodiče nepotkali.

Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce mohou být podány některým z výše uvedených postupů v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, musí k této žádosti přiložit vyjádření ošetřujícího lékaře a doporučení školského poradenského zařízení. Musí být doložena dvě doporučující potvrzení.

Veškeré potřebné formuláře a další informace jsou ke stažení na webových stránkách školy. (Přístupné také z menu ZŠ > Zápis do ZŠ). Na tomto odkazu jsou k dispozici další užitečné informace.

 

  • Doručovací údaje školy:

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

Hradec nad Svitavou 496, 569 01

 

Po ukončení všech opatření bude ve škole pro rodiče a děti uspořádána schůzka, kde se budoucí žáci a rodiče seznámí s prostředím školy, s budoucí paní učitelkou třídní (Mgr. Alena Stavělová) a dalšími organizačními informacemi k novému školnímu roku 2020/2021.  Děti obdrží i drobné dárky, které jsme pro ně měli k zápisu připravené.

Vážení rodiče a děti, přejeme vám všem hodně zdraví a hodně sil při zvládání všech obtíží, které nám doba přinesla.

 

Mgr. Eliška Hartmanová

ředitelka školy

Obrázek - upozornění, 571B

Milí žáci, vážení rodiče!

Nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září v 8 hodin. Zahájení proběhne ve třídách a první den si s sebou nemusíte nic nosit. Setkání s třídními učiteli bude trvat jednu vyučovací hodinu.

Těšíme se na nejmenší školáčky. Milé děti a rodiče prvňáčků, i my se setkáme první den ve třídě, kde proběhne slavnostní přivítání. Podrobnosti k docházce a další potřebné informace jste již získali na červnové schůzce, ale paní třídní učitelka Hana Kuncová vám podá další potřebné informace a zodpoví případné dotazy.

Těšíme se na vás a věříme, že nový školní rok bude pro všechny úspěšný.

Pozn.: 4. 9. budou obědy mimořádně vydávány již od 9:30 hod.

Obrázek - upozornění, 571B

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy srdečně zve rodiče a jejich děti k zápisu dětí do 1. třídy, který se uskuteční ve středu 5. 4. 2017 v budově naší školy od 12.30 hod. do 16:30 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Zápisu se mohou zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka. V obou případech nemusí být dítě osobně přítomné, k zápisu se mohou dostavit pouze zákonní zástupci. Rodiče nebo zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz (nebo jiný doklad k ověření bydliště).

Rádi zodpovíme vaše dotazy osobně, mailem (škola.hradecns@seznam.cz) nebo telefonicky (461 548 124, 736 629 436). Další informace k zápisu naleznete také na webových stránkách Školského portálu Pardubického kraje zde a v přiložených dokumentech.

Těšíme se na vaši návštěvu
Mgr. Eliška Hartmanová, ředitelka školy